CENÍK

Kompletní nabízený sortiment včetně technických parametrů a náhledů výrobků naleznete také v ceníku ve formátu PDF.

CENÍK

Ceník je platný od 18.4.2016
patek philippe swiss replica rolex replik schweizer replica hublot watches breitling replica horloges omega replica horloges polo ralph lauren shirt ralph lauren men's clothing Ralph Lauren Men's Polo Shirts Polo Ralph Lauren Outlet UK Ralph Lauren Women's Outlet

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Všeobecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky ( dále jen VOP ) jsou vydány v souladu s ustanovením § 273 Obchodního zákoníku a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy ( dále jen KS ), je-li sepsána. VOP platí do odvolání.

 2. Tyto VOP upravují vztah mezi společností BDS ČR a.s, dále jen "prodávající" a zákazníky firmy BDS ČR a.s., dále jen "kupující".

 3. Tyto VOP jsou platné v celém rozsahu, pokud si strany nedohodnou v kupní smlouvě podmínky jinak. Obsah kupní smlouvy je nadřazen VOP.

II. Objednávka

 1. Jedná-li se o první objednávku kupujícího u prodávajícího, předloží kupující po seznámení s těmito VOP následující dokumenty: platný Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list a Osvědčení o registraci plátce DPH.

 2. Lhůta pro potvrzení objednávky je maximálně 7 dnů. Do této doby pověřený pracovník prodávajícího potvrdí písemně, emailem, telefonicky nebo ústně objednateli přijetí objednávky.

 3. V případě, že lhůta 7 dnů nemůže být splněna, informuje pracovník prodávajícího kontaktní osobu kupujícího a dohodne nový termín.

 4. Souběžně s objednávkou se kupujícímu doporučuje informovat prodávajícího o finálním umístění objednávaného zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na doporučení zboží s ohledem na jeho umístění.

III. Ceny a platební podmínky

 1. Výchozí cenou za zboží je cena EXW dle platného ceníku. V ceně jsou započteny náklady na naložení zboží na dopravní prostředek kupujícího nebo dopravce.

 2. Sazba DPH je stanovena dle zákona 588/1992 Sb. v platném znění

 3. Platba kupujícího za zboží a služby prodávajícího se uskutečňuje takto:

  • platba předem na základě zálohové faktury prodávajícího

  • platba na základě faktury s uvedením lhůty splatnosti

 4. Základní lhůta splatnosti je 15 dnů. Při dodržení této lhůty splatnosti je možno poskytnout slevu oproti ceníkové ceně až do výše 19%.

 5. Doba splatnosti a možnosti poskytnutí slev:

  • splatnost do 15 dnů – sleva až do 19% z ceníkové ceny

  • splatnost do 30 dnů – sleva až do 12% z ceníkové ceny

  • splatnost do 45 dnů – sleva až do 6% z ceníkové ceny

  • splatnost do 60 dnů – sleva 0%, cena dle platného ceníku

Mimořádnou slevu ve výši 23% z ceníkové ceny lze poskytnout při dodržení dvou následujících podmínek současně:

 • zaplacení kupní ceny do 7 dnů

  a zároveň

 • celková výše kupní ceny pro každý obchodní případ po slevě 23% z ceníkové ceny musí být vyšší než 100.000,- Kč

V případě prodlení s placením oproti stanoveným platebním podmínkám je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Znění bodu 4 a 5 tohoto článku nebude uplatňováno v případě, že bude se zákazníkem podepsána rámcová kupní smlouva.

IV. Dodací podmínky

 1. Prodávající se zavazuje, vyskytnou-li se překážky, bránící mu v dodání zboží, neprodleně o tomto informovat kupujícího a dohodnout s ním další postup.

 2. V případě prodlení kupujícího s placením dodaného a vyfakturovaného zboží se odkládá povinnost prodávajícího dodat a předat další zboží, a to až do doby zaplacení dříve dodaného zboží kupujícím.

 3. Dodání zboží kupujícímu na místo určení je možné těmito způsoby:

  • dopravu provede prodávající

  • dopravu provede kupující

  • dopravu provede externí dopravce – platbu přepravy hradí odběratel nebo dodavatel, dle předchozí domluvy

 4. Provádí-li kupující dopravu sám je povinen zajistit, aby dopravní prostředky určené k odvozu zboží byly v dobrém technickém stavu a splňovaly platné předpisy a normy pro převoz daného druhu zboží.

 5. Není-li splněn bod 4 má prodávající právo odmítnout naložení zboží na daný dopravní prostředek.

 6. Naložením zboží na dopravní prostředek kupujícího nastávají účinky dodání a na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.

 7. Není-li v objednávce nebo kupní smlouvě specifikováno přesné datum dodání, je doporučeno kupujícímu, před odesláním vozidla pro zboží, si telefonicky ověřit, zda je prodávající schopen v daném okamžiku zboží naložit.

 8. Předáním zboží prvnímu externímu dopravci nastávají účinky dodání. Tímto okamžikem také přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

V. Nabytí vlastnického práva

 1. Vlastnické právo k prodávanému zboží se převádí na kupujícího v souladu s ustanovením §445 Obchodního zákoníku teprve úplným zaplacením kupní ceny na účet prodávajícího.

 2. Kupující nesmí, až do úplného zaplacení kupní ceny, nijak právně disponovat s nezaplaceným zbožím, zejména prodávat, převádět na třetí osoby nebo jakkoliv právně zatěžovat (zřizovat zástavní nebo obdobné právo)

 3. Současně s převzetím prodávaného zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží. Nebezpečí nahodilého poškození věci přechází na kupujícího splněním dodávky.

VI. Odpovědnost za vady

 1. Smluvní záruka v délce 24 měsíců od dodání zboží kupujícímu je standardně poskytována na všechny výrobky s výjimkou těsnění poklopů. Na těsnění poklopů je smluvní záruka poskytována v délce 6 měsíců od dodání zboží kupujícímu.

 2. Reklamace týkající se zjevných vad zjistitelných při prohlídce dodaného zboží musí kupující písemně (pošta, fax, mail) uplatnit u prodávajícího nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí dodaného zboží. Po uplynutí této lhůty práva z odpovědnosti za zjevné vady zanikají. Kupující je povinen při převzetí zboží provést prohlídku zboží vedoucí k odhalení případných zjevných vad. Pokud je výrobek opatřen bitumenovým nátěrem, lze vady nátěru reklamovat pouze jako zjevnou vadu zjištěnou při přejímce zboží.

 3. Reklamace skrytých vad dodaného zboží musí být kupujícím písemně (pošta, fax, mail) uplatněna u prodávajícího nejpozději do 14 kalendářních dnů po jejich zjištění při dodržení odborné péče. Vadami skrytými jsou jiné vady než vady zjevné, tedy vady, které v okamžiku převzetí nesporně existovaly, avšak kupující je nemohl zjistit při převzetí ani při vynaložení veškerého úsilí.

 4. Obsahem sdělení o reklamaci musí být:

  • identifikace kupujícího

  • číslo dokladu o koupi

  • identifikace reklamovaného zboží včetně počtu dotčených kusů

  • datum převzetí reklamovaného zboží

  • umístění reklamovaného zboží (adresa, popis místa)

  • detailní popis vady a jejího projevu včetně fotodokumentace

  • uvedení osoby oprávněné jednat za zákazníka

  • u písemné reklamace datum a podpis kupujícího

 5. Při reklamaci vad až do rozhodnutí o reklamaci nesmí kupující bez předchozího souhlasu prodávajícího nakládat se zbožím způsobem, který by posouzení reklamované vady ztížil nebo znemožnil.

 6. Prodávající je povinen se vyjádřit k uplatněné reklamaci do 30 dnů a v případě jejího uznání je povinen vadné zboží opravit, není-li to možné vyměnit za bezvadné zboží nebo zboží dobropisovat (vrácení zboží).

 7. Kupující je povinen seznámit se s podmínkami použití zboží, které jsou specifikovány v dokumentu Návod na osazení, obsluhu a údržbu poklopů  a  mříží pro  vstupní  šachty  a bezpečnostní  pokyny,  který  lze  stáhnout  na  firemních  webových  stránkách  www.bdscr .cz  nebo  může  být součástí  dodávky zboží. Pokud nebylo zboží použito v souladu s doporučením prodávajícího nebo kupující neinformoval prodávajícího o finálním umístění zboží a prodávající tak neměl možnost doporučit vhodné zboží, nemusí být reklamace uznána.

 8. Smluvní záruka není poskytována na zboží, které kupující umístí nebo prodá mimo území ČR bez předchozí dohody s prodávajícím.

 9. Při neoprávněné reklamaci nese náklady na vyřízení reklamace kupující.

 10. Pokud prodávající poskytne kupujícímu na základě jeho reklamace nové plnění a teprve poté vyjdou najevo skutečnosti, pro které neměla být reklamace uznána, provede prodávající dodatečné vyúčtování nákladů spojených s novým plněním.

 11. Uplatnění reklamace neopravňuje kupujícího k neuhrazení ceny za zboží.

VII. Závěrečná ustanovení

Doložka vyšší moci. V případě požáru, povodně, stávek, nepokojů a úředních opatření, které způsobí zpoždění dodání nebo nedodání zboží není prodávající zavázán k žádné náhradě a to ani tehdy, je-li za zpoždění dodávek nebo nedodání zboží stanovena kupní smlouvou pokuta

Právní vztahy neupravené v Kupní smlouvě nebo v těchto VOP se řídí Obchodním zákoníkem

Případné spory mezi smluvními stranami budou řešeny mimosoudní cestou. Pokud by přesto nedošlo k dohodě, platí, že budou řešeny obecným soudem místně příslušným prodávajícímu.

Smluvní strany se zavazují nesdělovat informace získané v rámci obchodní spolupráce jakékoli třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 23.6. 2008. Jejich platnost končí vydáním nových VOP.

 

Ke stažení

PDF

 

 

Tip:

V závislosti na rychlosti připojení a velikosti souboru může stažení dokumentu chvíli trvat.

Pokud budete mít problém se stažením nebo prohlížením dokumentu, kontaktujte nás.

get Adobe Reader

PDF dokumenty prohlížejte v nenovější verzi prohlížeče Adobe Reader.


Obchodní partneři

Se všemi dotazy a poptávkami na zde uvedené zboží se prosím obracejte na společnost VLČEK SOLUTION s.r.o.

Standardní slevy

Slevy jsou poskytovány až do výše 23%. Podmínky slev jsou definovány ve Všeobecných obchodních podmínkách.

SLEVY

replik breitling replik rolex